INFORMATOR

 

SZKOLENIA

SZKOLENIE W CELU UZYSKANIA UPRAWNIEŃ INSPEKTORA OCHRONY RADIOLOGICZNEJ

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2012 r w sprawie nadawania uprawnień IOR w pracowniach stosujących aparaty rentgenowskie w celach medycznych Dziennik Ustaw z dnia 31 grudnia 2012r poz. 1534

Uprawnienia typu R - dotyczą nadzorowania działalności w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich, do celów diagnostyki medycznej, radiologii zabiegowej, radioterapii powierzchniowej i radioterapii schorzeń nowotworowych.

Uprawnienia typu S – dotyczą nadzorowania działalności wyłącznie w zakresie stosowania aparatów rentgenowskich stomatologicznych lub do densytometrii kości.

 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„Magal” s.c
Stanisław Marcisz, Jan Galasiński
ul. Poświęcka 8, Wrocław 51-128

tel./fax 71 325 52 14
tel./ 71 352 70 49


e-mail: med@magal.pl

Uprawnienia typu

R i S

25.03.2019 - 29.03.2019

Egzamin dla grup

R i S

29.03.2019

 

Informacje ogólne dotyczące szkolenia:

Uprawnienia IOR nadaje się osobie, która posiada staż pracy przy źródłach promieniowania jonizującego co najmniej:


• roczny w przypadku osób posiadających wykształcenie wyższe
• roczny w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie, które posiadają dyplom uzyskania tytułu zawodowego technika elektrokardiologii
• trzyletni w przypadku osób posiadających wykształcenie średnie (staż pracy, o którym mowa nie jest wymagany w przypadku osób, które przedłożą dokument potwierdzający, że program studiów wyższych obejmował zagadnienia z zakresu dozymetrii i ochrony radiologicznej wraz z zajęciami praktycznymi w warunkach narażenia w minimalnym wymiarze 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń.

Dokumenty niezbędne do uzyskania zezwolenia na dopuszczenie do egzaminu:

• odpisy – kopie dyplomów lub świadectw potwierdzających wykształcenie.
• dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy przy źródłach promieniowania jonizującego (praca z aparatem RTG tylko uprawnienia typu R )
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące (wystawione przez uprawnionego lekarza medycyny pracy „ J ” konieczny wpis na zaświadczeniu – brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące ).
• oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
• kserokopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.
W/w dokumenty akceptowane są wyłącznie w postaci oryginalnej lub kserokopiach potwierdzonych notarialnie, dopuszcza się również poświadczenie przez adwokata lub radcę prawnego, pracownika organu administracji publicznej oraz przez podmiot, który wydał dokument.
Warunkiem przyjęcia na szkolenie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego:

Dokumenty do pobrania:

 

Formularz zgłoszeniowy S .........................................................................................

Formularz zgłoszeniowy R .........................................................................................

Oświadczenie o zdolności do czynności prawnych ....................................................

ostatnia aktualizacja 11 10 2016